ØKONOMIEN I ET EFTERSKOLEÅR

SKOLEPENGE

Prisen for et efterskoleophold på Mellerup Efterskole er 2.100 kr. pr. uge i 42 uger (skoleåret 2015-16). I skoleåret 2016-17 er ugeprisen 2.150.

Herfra skal trækkes eventuelt statstilskud. Statstilskuddet beregnes på baggrund af husstandens samlede indkomst i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart. Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden ekskl. barnet, der skal på efterskole. Du kan beregne dit statstilskud på efterskole.dk.

Udover statstilskuddet er der mulighed for at søge  individuel supplerende elevstøtte.

Skolepengene betales en måned forud og opkræves over 10 rater.

Forud for skolestart opkræver vi et tilmeldingsgebyr på 3.000 kr. Betaling af gebyret er din tilkendegivelse af, at du ønsker en plads på Mellerup. Gebyret betaler bl.a. opvisningstøj, højskolesangbog, earplugs og indspilning af års-CD, som vi tidligere har taget betaling for i løbet af året. Der kommer ikke yderligere udgifter i løbet af året.

Det kan være en god idé at medtænke lidt lommepenge til vores Irlandstur.

Ønsker du at modtage solo-undervisning betales det særskilt. Soloundervisningen varetages af eksterne undervisere med en solid musikfaglig baggrund.

En aftale om et efterskoleophold indgås sædvanligvis for et helt skoleår. Det sker dog, at elever optages efter skoleårets start ex. hvis eleven har lavet et skoleskift.

INDIVIDUEL SUPPLERENDE STØTTE

Tildeling af individuel supplerende støtte er baseret på en konkret og individuel vurdering ud fra følgende kriterier:

• Familiens sociale situation, der kan være præget af sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse eller lignende.

• Familiens økonomiske situation, der kan handle om, at familien er kommet i klemme pga. en betydelig indtægtsnedgang eller uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.

• Søskenderabat, hvor flere børn i familien tager på efterskole det samme år.

• Andre forhold

Forældre der ønsker at komme i betragtning til supplerende støtte skal indsende dokumentation, der kan understøtte ovenstående kriterier. Dette skal ske i forbindelse med optagelse.

Skolens forstander laver et individuelt skøn med afsæt i ovenstående kriterier og tildeler typisk støtten i intervallet mellem 100 – 300 kr. pr. uge. Intervallet sikrer, at flest mulige familier får gavn af den supplerende støtte. Der kan i helt ekstraordinære tilfælde tildeles mere end 300 kr. pr. uge.

Søskenderabat er fastsat til kr. 150 pr. uge. / pr. barn

Kriterier og procedure er vedtaget på bestyrelsens møde 8. maj 2014

AFBRUDT OPHOLD

Ind imellem hænder det, at en elev forlader skolen i løbet af skoleåret. Det kan der være mange forskellige årsager til. Uanset årsag vil afbrydelse af et skoleophold i utide altid indebære en markant indgriben i elevens hverdag på et følsomt tidspunkt i hans/hendes liv. Det er derfor vigtigt, at både skole og forældre har en god dialog med det fælles ønske at hjælpe eleven videre.

Udover varig afbrydelse af skoleopholdet opleves i praksis også midlertidige afbrydelser af skoleophold, oftest grundet ferie udenfor den, der er fastlagt i skolens årskalender eller i form af hjemsendelse på ”en tænker” i situationer, hvor skolens husorden er overtrådt.

Processen og dialogen mellem skole, elev og forældre frem mod en afbrydelse af opholdet – uanset om den er varig eller midlertidig – bør så vidt muligt foregå i fælles forståelse.

Uanset hvem der tager initiativ til afbrydelsen og uanset årsagen her til, er det vigtigt, at både skole, elev og forældre kender de juridiske og økonomiske vilkår i en sådan situation. På Mellerup Efterskole gælder det, at betaling af skolepenge ophører med udgangen af den uge i hvilken afbrydelsen er meddelt. Der opkræves et afbrydelsesgebyr på 3.000 kr. uanset om opholdet afbrydes af skolen eller eleven/forældrene.