VÆRDIER

Skolens formål er inden for rammerne af gældende love og bekendtgørelser om frie grundskoler og frie kostskoler at drive en grundtvig-koldsk fri- og efterskole, som skal give eleverne en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolens formål er samtidig at bidrage til elevernes almendannelse, samt give eleverne mod på livet og lyst til at tilegne sig viden og færdigheder.

Skolens værdigrundlag er:

 • at skabe et forpligtende fællesskab, hvor alle regnes for ligeværdige, og hvor det enkelte menneske har ansvar og frihed inden for fællesskabets rammer.
 • at det enkelte menneske regnes for et sammensat individ, der lever i en kombination af åndelig frihed og den menneskelige natur.
 • at skolen lever i et samspil mellem tradition og fornyelse, mellem det klassiske og det moderne – og at det derfor er af afgørende betydning, at vi forholder os både til vor kulturarv og til den tid, vi lever i.
 • at fremme aktiv medvirken og ansvarlighed i fællesskaber og demokratiske samfund.
 • at se mangfoldighed og forskellighed som en styrke.
 • at samtalen, interessen og omsorgen for eleverne sættes i højsæde.
 • at samarbejdet mellem alle parter er præget af tillid, nærvær og humor.
 • at opleve glæden ved dygtiggørelse, bevægelse og skabertrang i både de boglige og de kreative-musiske fag.
 • at fællessangen og det levende ord er bærende i skolen, så menneskelivet får en central placering, f.eks. gennem mytologiske, historiske, bibelske, litterære og personlige fortællinger.
 • at eleverne føler og oplever tryghed, glæde og engagement, og at der er en gensidig respekt og tillid, så eleverne udvikler deres selvværd og lærer at turde og at elske livet.
 • at dannelse og uddannelse i høj grad hænger sammen, så man gennem erfaringer og undren opnår erkendelser og oplevelser for resten af livet.